مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Plus dedicated Linux USA - Processor : E3-1220
CPU:- 4 x 3.20 Ghz
RAM : 32 GB DDR3
Storage : 500 GB HDD
Bandwidth : 10 TB
Location:USA

Advance dedicated Linux USA - Processor : L5520
CPU:- 8 x 2.26 Ghz
RAM : 96 GB DDR3
Storage : 1 TB HDD
Bandwidth : 10 TB
Location:USA

Pro dedicated Linux USA - Processor : E3-1220 V5
CPU:- 4 x 3.00 GHz
RAM : 64 GB DDR3
Storage : 4 TB HDD
Bandwidth : 50 TB
Location:USA

Premium dedicated Linux USA - Processor : E5-2630L
CPU:- 12 x 2.0 GHz
RAM : 64 GB DDR3
Storage : 1 TB HDD
Bandwidth : 100 TB
Location:USA

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.143.26) وارد شده است.