مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
IN Copper Plan - 500-MB space, 1-Hosted Domain, 10-E-mails,1-Sub Domain, Location: India etc


IN Silver Plan (1 موجود است) - 1-GB space,1-Hosted Domain, 100-E-mails, 10-Sub Domain, Location: India etc


IN Golden Plan - Unlimited Space, Unlimited Sub-Domain, SQL Database, Unlimited email, Location: India etc

IN Diamond Plan - Unlimited Space, Unlimited Hosted Domain, SQL Database, Unlimited email, Free Domain: .com* or .in*, Location: India etc

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
IND-Copper Plan - 500-MB space, 1-Hosted Domain, 10-E-mails,1-Sub Domain, Location: India etc


IND-Silver Plan - 1-GB space,1-Hosted Domain, 100-E-mails, 10-Sub Domain, Location: India etc


IND-Golden Plan - Unlimited Space, Unlimited Sub-Domain, SQL Database, Unlimited email, Location: India etc

IND-Diamond Plan - Unlimited Space, Unlimited Hosted Domain, SQL Database, Unlimited email, Free Domain: .com* or .in*, Location: India etc

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.185.97) وارد شده است.