مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
WLR 1 - Disk Space: 100GB
Bandwidth: Unlimited*
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
Plesk Control Panel
E-Mail IDs: Unlimited
MsSQL Database: Yes

WLR 2 - Disk Space: 200GB
Bandwidth: Unlimited*
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
Plesk Control Panel
E-Mail IDs: Unlimited
MsSQL Database: Yes

WLR 3 - Disk Space: 300GB
Bandwidth: Unlimited*
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
Plesk Control Panel
E-Mail IDs: Unlimited
MsSQL Database: Yes

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.234.247.75) وارد شده است.