مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Copper Plan - BH - Disk Space: 500 MB
Bandwidth: 5 GB
Website: 1
Sub Domains: 1
Softaculous: Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: 50
MYSQL Database: Yes

Silver Plan - BH - Disk Space: 1 GB
Bandwidth: 10 GB
Website: 1
Sub Domains: 5
Softaculous: Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: 100
MYSQL Database: Yes


Golden Plan - BH - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Website: 1
Sub Domains: Unlimited
Softaculous: Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: Unlimited
MYSQL Database: Yes

Diamond Plan - BH - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Website: Unlimited
Sub Domains: Unlimited
Softaculous: Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: Unlimited
MYSQL Database: Yes

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.184.215) وارد شده است.