مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Copper Plan - WH - Disk Space: 500 MB
Bandwidth: 5 GB
Website: 1
Sub Domains: 1
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: 50
MYSQL Database: Yes

Silver Plan - WH - Disk Space: 1 GB
Bandwidth: 10 GB
Website: 1
Sub Domains: 5
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: 100
MYSQL Database: Yes

Golden Plan - WH - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Website: 1
Sub Domains: Unlimited
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: Unlimited
MYSQL Database: Yes

Diamond Plan - WH - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Website: Unlimited
Sub Domains: Unlimited
Softaculous: Yes
Website Builder : Yes
Malware Cleaner: Yes
E-Mail IDs: Unlimited
MYSQL Database: Yes
Free Domain: .com* or .in*

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.105.97) وارد شده است.